Anbi

KNV EHBO vereniging afd. Rotterdam is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt.
U mag daarom uw giften, aan onze vereniging als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven.

KNV EHBO vereniging afd. Rotterdam hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, alles wat u ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk ten goede van onze vereniging. Op de Website van de belastingdienst, kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.

Financiën.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributie van de leden en de giften van donateurs en giften welke ontvangen worden door inzet van onze EHBO’ers bij evenementen, zoals b.v. Rotterdam Atletiek, Milan festival, Jazz festival komen ten gunsten van onze vereniging.
Een maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden het financieel jaarverslag wordt op deze vergadering uitgereikt aan de aanwezige leden dit financieel jaarverslag over het boekjaar ( 1 januari t/m 31 december) wordt opgemaakt door de penningmeester, nadat de kascontrolecommissie de boeken heeft gecontroleerd en eventuele vragen zijn beantwoord.

Het Bestuur bestaat alleen uit vrijwilligers.